Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem a/nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Jsem správcem vašich osobních údajů a určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Prohlašuji, že při zpracování osobních údajů dodržuji platné právní předpisy na ochranu soukromí, zejména pak zákon o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a GDPR.

 • Zpracovávám pouze osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností, a to především pro plnění smlouvy.
 • V případech vyžadujících výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, si tento souhlas vyžádám.
 • Respektuji vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.
 • Osobní údaje si ponechávám po dobu běhu zákonných promlčecích lhůt nebo pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak. 

Důvody pro zpracování osobní údajů

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  • Osobní údaje v rozsahu: e‑mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, případně IČ a DIČ, dále název společnosti, přihlašovací údaje k sociálním sítím, případně roli administrátora,  číslo účtu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání podkladů, dodání služby apod.). 
 • Vedení účetnictví
  • Osobní údaje zákazníka (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání mailových zpráv
  • Osobní údaje zákazníka (mail, jméno, na co zákazník kliká v mailu a kdy je nejčastěji maily otevírá) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, a to z oprávněného zájmu, po dobu 7 let od poslední objednávky. Tento souhlas může zákazník odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném mailu.
  • Pokud není příjemce mailů zákazníkem, zasílám maily jen na základě souhlasu, po dobu 7 let od udělení. Udělený souhlas se zasíláním mailů je jasným vyjádřením souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Tento souhlas lze odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném mailu.
 • Fotografická a video dokumentace, reference
  • Pouze na základě souhlasu zákazníka mohu použít jeho fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než bude udělený souhlas odvolán (prostřednictvím kontaktních údajů).
 • Analýza a vylepšení webových stránek
  • Moje webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na stránce Zásady cookies.

Přístup a úprava vašich údajů

 • Máte právo vědět, proč potřebuji vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou mi známy.
 • Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud mi udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Máte právo vyžádat si ode mne všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržuji to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.
 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abych si mohla být jista, že neupravuji ani neodstraňuji údaje nesprávné osoby. Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás eviduji, kontaktujte mne (viz kontaktní informace).

Mlčenlivost

Ujišťuji vás, že zachovávám mlčenlivost o veškerých osobních údajích, které mi svěříte během našich sezení. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou tyto vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 • Během sezení si píši osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s jejich osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. A nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pouze pro moji práci. 
 • Neposkytuji zdravotnické služby, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů. 
 • Nespolupracuji s pojišťovnami a díky tomu neposkytuji záznamy o klientech třetím stranám, setkávání je tedy zcela důvěrné.

Bezpečnost ochrany osobních dat

Vaše osobní data jsou u mne v bezpečí. Přijala jsem bezpečnostní opatření, abych zamezila zneužití a neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup (jako třetí osoby) pouze spolupracovníci a zpracovatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.
Pro zajištění konkrétních procesů využívám těchto služeb a aplikací třetích stran:

 • Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 28002 Kolín.
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Fakturoid s.r.o., V Pláni 532/7, Praha — Lhotka, 142 00.
 • Ecomail.cz, s.r.o., Na Zderaze 15, Praha 2, 120 00.
 • Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (např. účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění služeb.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Kontaktní údaje

Alice Kratochvílová
Strnadových 1006/1, Praha 9
Česká republika
Webová stránka: https://www.sitehrave.cz
Mail: alice@sitehrave.cz

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 7. 9. 2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Vyhrazuji si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuji pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznamovat.